مراقبت‌ های قبل از بارداری

مراقبت های قبل از بارداری، مجموعه اقداماتی است که به ارزیابی خطرات احتمالی برای باردار شدن و داشتن یک بارداری سالم، می پردازد. مراقبت های قبل از بارداری شامل 5 مورد زیر می باشد : تشکیل پرونده در مرکز بهداشتی معاینه بالینی آزمایشات قبل از بارداری واکسیناسیون و تجویز مکمل های قبل از بارداری آموزش و مشاوره مراقبت‌های قبل از بارداری و آزمایشات قبل از بارداری قبل از اینکه تصمیم